Witamy
Aktualnoœci
Zapraszamy na warsztaty prowadzenia KPiR
Pablo Software Solutions
Copyright © 2011 by
BILANS Andrzej S³omczyñski
All Rights reserved
biuro@asbilans.pl
Nasza firma powsta³a na pocz¹tku 1990 roku. Kiedy w Polsce następowały przemiany gospodarcze. Prze³omem zmian ustrojowych ale też i gospodarczych by³y rozmowy okr¹g³ego sto³u, które rozpoczeły się 6 lutego 1989 roku. Nastêpnym krokiem zmian s¹ wybory do sejmu 4 czerwca 1989 roku.
Tadeusz Mazowiecki zosta³ Premierem Rz¹du a Leszek Balcerowicz Ministrem Fianansów  w pierwszym postkomunistycznym rz¹dzie. Najwa¿niejsze w tamtym  czasie by³o ustabilizowanie sytuacji ekonomicznej w Polsce oraz wprowadzenie gospodarki wolnorynkowej.
W bardzo krótkim czasie opracowano najbardziej potrzebne ustawy pozwalaj¹ce na przemiany gospodarcze, zwane "pakietem Balcerowicza", które w dniach  27 i 28 grudnia 1989 roku Sejm kontraktowy uchwalił. I się zaczeło... 

Firma odpocz¹tku uczestniczy³a w zmianach gospodarczych i pomaga³a nowo powstaj¹cym firm¹ organizowaæ dzia³y finansowo-ksiêgowe oraz zgodnie z przepisami prawdziæ finanse i ksiêgowoœæ w tych firmach.

W dzisiejszych czasach ju¿ nie wystarcza prowadzenie rachunkowoœci dla celów podatkowych. Teraz ksiêgowoœæ trzeba zaprzêgn¹æ do wspomagania prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej. 
Firma BILANS  używa oprogramowania firmy
My nie pytamy jak, my mówimy tak...
Zapraszamy na warsztaty prowadzenia KPiR